Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej ,,RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Natalia Kubica – Lupa, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa, ul. Radosna 1, 32-080 Zabierzów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca nr NIP: 5130070929, REGON: 122636226.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: frygidrygi2012@gmail.com.
 3. Uczestnik zapisując się na zajęcia taneczne za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej podaje w formularzu następujące dane osobowe które będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych:
  • Imię i nazwisko Uczestnika
  • numer telefonu Uczestnika
  • adres e-mail Uczestnika,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko, nr telefonu, adres email).
 4. Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z zapisem na zajęcia tańca będą przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi świadczonej przez Administratora oraz związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak również w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • niezbędność do wykonania usługi,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Uczestników (dane dziecka ich rodzica/przedstawiciela ustawowego) podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, dostawcom rozwiązań informatycznych, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych w pkt. 1 celów.
 7. Pozyskane dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane Uczestników (dane rodzica/ przedstawiciela ustawowego) będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania usługi, a także do czasu odwołania zgody jeżeli Uczestnik (w jego imieniu rodzic/opiekun ustawowy) wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług. W pozostałym zakresie dane Uczestnika dane rodzica/ przedstawiciela ustawowego) przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Uczestnika (w jego imieniu rodzic/opiekun ustawowy) sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar UE.
 10. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:
  • prawo do wycofania zgody,
  • prawo do usunięcie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych -składając sprzeciw, należy wskazać przyczyny,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu.

  W celu realizacji powyższych uprawnień Uczestnicy (w jego imieniu rodzic/opiekun ustawowy) mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora: frygidrygi2012@gmail.com lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia przez Administratora danych zajęć.

 11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Ponadto, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
iwo.kusPolityka Prywatności