Polityka Prywatności

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), aby wypełnić wszystkie obowiązki ciążące na nas jako Administratorze danych, prosimy o zapoznanie się z poniższa informacją:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Natalia Kubica-Lupa prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa, ul. Radosna nr 1, 32-080 Zabierzów, NIP 5130070929, REGON 122636226; Dane kontaktowe Administratora: Telefon: +48 696 007 241, Mail: frygidrygi@vp.pl;
 • Zbieramy następujące dane osobowe w postaci:

a) Imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, numeru telefonu rodzica, adresu e-mail rodzica – pobierane podczas zapisu do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;

b) Imienia i nazwisko, adresu e-mail – pobierane przy wysłaniu do nas wiadomości za pomocą formularza kontaktowego;

c) Innych danych kontaktowych koniecznych do wystawienia rachunku lub faktury;

 • Pani/Pana dane przetwarzane będą w celach:

a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: https://frygidrygi.com/kontakt/na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO);

 • Pani/Pana dane są również przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognozy oraz promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Pani/Pana rzecz;

2) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym w wykonaniu naszych czynności oraz innym administratorom, w szczególności:

a) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

b) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, operatorzy płatności);

d) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim są przetwarzane. Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) czasu obowiązywania umowy;

b) przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;

c) okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;

d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – przez okres do momentu jej wycofania;

 • Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego;
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Pana tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody;

g) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wysłać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy;

h) Ponadto, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO.

 • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednakże w pewnych przypadkach konieczne do zawarcia umowy/wysłania do nas zapytania, czy zapisania się na zajęcia.

Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego oraz zawarcie i realizację umowy.

 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
iwo.kusPolityka Prywatności